Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat té per objecte informar els usuaris ( “Usuaris” o “Vostè”) sobre la recollida i tractament de les dades personals obtingudes a través del portal eurekalc.com (“Portal”) L’accés i utilització del Portal implica el coneixement i l’acceptació de les condicions incloses en aquesta Política de Privacitat.

Responsable del tractament

Identitat: Eureka Language Centre

Direcció postal: Carrer Balmes 188, 6 – 2 | 08006, Barcelona

Telèfon: 931 521 025

Email: info@eurekalc.com

DPO: Eureka Language Center disposa d’un Delegat de Protecció de Dades amb el qual pot contactar a través de la següent adreça de correu info@eurekalc.com o dirigint-se a ella per escrit a l’adreça postal assenyalada dalt.

Com recollim les dades personals?

Eureka Language Center recull informació dels usuaris quan aquests fan ús d’aquelles funcionalitats del Portal que requereixin facilitar determinades dades personals. En concret, Eureka Language Center registrarà la següent informació:

  • Dades facilitades a través del formulari de contacte que l’Usuari interessat en obtenir informació sobre els nostres serveis o realitzar qualsevol tipus de consulta o sol·licitud facilita Eureka Language Center.
  • Adreça de correu electrònicque faciliten els Usuaris per subscriure al nostre newsletters i per rebre les nostres comunicacions.
  • Dades facilitades mitjançant l’enviament de correus electrònicsa les adreces que s’identifiquin al Portal.
  • Dades facilitades mitjançant l’emplenament dels formularis o ús de les funcionalitats que es vagin oferint al Portal.

L’ús dels diferents formularis i / o funcionalitats habilitades al Portal és voluntari. No obstant això, alguns camps són necessaris per atendre correctament la seva petició, de manera que la negativa de l’Usuari a facilitar la informació requerida en els camps obligatoris impedirà a Eureka Language Center atendre la seva sol·licitud.

¿Per quines finalitats utilitza Eureka Language Centre les dades personals dels Usuaris?

Les dades personals que l’Usuari del Portal ens faciliti mitjançant els formularis i funcionalitats habilitades al Portal seran tractades amb caràcter general per tal de facilitar la informació demanada pels Usuaris, atendre les seves consultes o sol·licituds, així com amb qualsevol altra finalitat a que es refereixin els formularis i funcionalitats que es vagin oferint a través del Portal.

Addicionalment, en els supòsits en els que els Usuaris s’hagin subscrit a la nostra newsletter, les seves dades personals seran tractades amb la finalitat de remetre per qualsevol mitjà, inclosos mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.), comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis jurídics, fiscals i de gestió comptable i administrativa o d’altres que oferim o prestem, així com informació sobre les nostres activitats, incloent notícies rellevants sobre Eureka Language Center i informació sobre esdeveniments que organitzem, patrocinem o en els que d’altra manera participi Eureka Language Center o seus professionals.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals dels usuaris no seran comunicades a tercers, excepte per al compliment d’obligacions legals a què estigués subjecte Eureka Language Center.

Legitimació dels tractaments

La base legal dels tractaments és el consentiment atorgat pels Usuaris prestat mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa i les caselles corresponents.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para atender y gestionar la información pedida por los Usuarios, atender sus consultas o solicitudes o cumplir cualquier otra finalidad a la que se refieran los formularios y funcionalidades ofrecidas en cada momento a través del Portal.

En el cas de les dades personals facilitades a través de la secció “Treballa amb nosaltres”, mantindrem les dades personals durant un termini màxim de [1 año]Entenem que passat aquest període, les seves dades no estarà actualitzada, de manera que procedirem a la supressió de tota la seva informació.

Si s’ha subscrit a la nostra newsletter o d’una altra manera ha prestat el seu consentiment perquè puguem enviar-li comunicacions comercials, mantindrem les seves dades mentre Vostè no revoqui aquest consentiment.

Transcorreguts els citats terminis, les dades personals dels Usuaris podran ser bloquejats i mantinguts per Eureka Language Center per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes de l’tractament i només durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats. Passat aquest període, les dades personals seran esborrats per Eureka Language Center.

Com he actualitzar les meves dades personals?

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Eureka Language Center a través d’aquest Portal són veraços, correctes, actuals i completes.

L’Usuari es fa responsable de comunicar a Eureka Language Center qualsevol modificació o actualització dels mateixos, mitjançant l’enviament d’una comunicació a les adreces postals o electròniques previstes a l’apartat “Com exèrcit meus drets?” i seguint les indicacions contingudes en el mateix.

Què passa si facilito a Eureka Language Center dades de terceres persones?

Amb caràcter general, queda prohibit que els Usuaris facilitin dades personals relatives a tercers.

No obstant, en el cas que l’Usuari faciliti dades personals de tercers haurà de, amb caràcter previ a la inclusió o comunicació de les seves dades a Eureka Language Center, informar a aquestes persones sobre el contingut d’aquesta Política de Privacitat.

L’Usuari garanteix que ha obtingut el consentiment previ d’aquestes terceres persones per a la comunicació de les seves dades personals a Eureka Language Center amb les fins previstes en la present Política de Privacitat.

Quins són els meus drets?

L’usuari pot, en qualsevol moment, revocar els consentiments prestats, així com sol·licitar a Eureka Language Center confirmació sobre si les seves dades personals estan sent tractats per nosaltres i, en cas afirmatiu, accedir-hi.

Així mateix, pot sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals es van recollir.

Així mateix, en determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També es pot oposar a l’tractament de les seves dades en determinades circumstàncies. Eureka Language Center deixarà de tractar les dades personals, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Finalment, quan sigui procedent, l’Usuari podrà exercitar el dret de portabilitat per obtenir les dades en format electrònic o que es transmetin els mateixos a una altra entitat.

A aquests efectes podrà utilitzar els següents canals, acompanyant sempre una fotocòpia del seu DNI o qualsevol altre document que permeti acreditar la seva identitat:

  • Per carta a l’adreça: Carrer Balmes 188, 6 – 2 | 08006, Barcelona

Finalment, en el cas que l’Usuari tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, es pot adreçar al nostre responsable de seguretat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Actualitzacions i canvis en la Política de Privacitat

Eureka Language Center es reserva el dret a introduir modificacions en aquesta política de privacitat.

Quan es produeixin aquests canvis, es comunicaran als Usuaris mitjançant avisos al Portal, per correu electrònic o bé mitjançant qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.