Avís Legal

Per a complir el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació indiquem les dades de la informació general del nostre lloc web Eurekalc.es:

Titular: Eureka Language Center

E-mail: info@eurekalc.com

NIF:

Telèfon: 931 521 025

Normes deontològiques:Subjectes a les normes deontològiques pròpies de la professió d’auditor.

Condicions generals d’ús

La utilització dels serveis als quals es pugui accedir a través del lloc web Eurekalc.com estan subjectes a les presents condicions generals.

1. Condicions Generals i la seva Acceptació

Aquestes condicions generals (en endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús dels serveis (en endavant, “els Serveis”) que Eureka Language Center (en endavant, “Eureka Language Center”) posa a disposició dels usuaris d’el lloc web www.eurekalc.com (en endavant, el “Lloc web”).

La utilització dels Serveis atribueix la condició d’usuari (en endavant, “l’Usuari”) i comporta l’acceptació de les Condicions Generals en l’última versió publicada per Eureka Language Center al lloc web en el moment en què l’Usuari accedeixi a els mateixos.

El lloc web ha estat creat per Eureka Language Centre per publicar la seva oferta de serveis i per facilitar la contractació electrònica dels mateixos.

Si accedeixes a aquest lloc web estàs declarant ser major d’edat i estar facultat de la capacitat legal suficient per vincular-se als termes i condicions que es posen al teu predisposició, i que ho fas sota la teva única i exclusiva responsabilitat. Si no estiguessis d’acord amb el contingut dels presents termes d’ocupació, has de desemparar el lloc web.

L’accés a el lloc web és lliure i gratuït per a poder informar-te dels serveis oferts.

Et forces en tot instant a fer una feina convenient dels recursos posats a la teva predisposició al lloc web, de conformitat amb el que preveuen els termes i condicions, l’ètica, l’ordre públic, els bons costums i la legalitat actual, sense danyar ni fer mal als titulars de el lloc web ni a cap tercer, amb el que et compromets a no fer servir semblants recursos per incórrer en activitats il·legals, contràries a la bona fe o bé a l’ordre públic; provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Eureka Language Center, dels seus distribuïdors o bé de terceres persones, introduir o bé propagar a internet virus informàtics o bé qualsevol altre sistema físic o bé lògic que sigui susceptible de provocar els danys prèviament esmentats.

En Eureka Language Centre posem a la seva disposició determinats continguts gratuïts, però per poder gaudir dels mateixos, caldrà procedir a l’registre en els formularis disposats a tal fi, havent de llegir, i en cas d’estar d’acord acceptar la política de privacitat mitjançant el marcatge de la casella corresponent.

1.1 Comportament de l’usuari

Certes pàgines del lloc web pot deixar-te participar a través de la realització de comentaris o bé la generació de continguts, quedant completament prohibit propagar continguts o bé publicitat de caràcter il·legal, racista, xenòfob, d’apologia de terrorisme, atemptatori contra els drets humans, o bé que promoguin la l’odi, vulnerin la dignitat de la persona, de caràcter injuriós o bé calumniós o bé contra l’ordre o bé la seguretat pública.

Eureka Language Centre es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i / o continguts, que infringeixin el prèviament exposat o bé que no resultessin convenients per a la seva publicació en el lloc web.

En tot cas, Eureka Language Centre no serà responsable de les creences abocades pels usuaris a través dels fòrums de discussió, xats, weblog o bé altres eines de participació que es puguin crear, llevat del que de manera expressa que preveu la normativa d’aplicació .

1.2 Sol·licitud dels nostres serveis o contacte web

Si ho vols pots contactar amb Eureka Language Centre per solucionar els teus dubtes amb relació als nostres serveis mitjançant els diferents formularis de l’Lloc web disposats a tal fi, facilitant les dades que es demanen, i quan hagis llegit i, en el cas d’estar conforme, admès la política de privacitat (a través d’una declaració o bé una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella), vas a haver de prémer el botó pertinent per a l’enviament de les teves dades de contacte i de la teva petició d’informació.

2. Objecte

Les presents Condicions Generals regulen tots els Serveis oferts a través del seu Web, enviament per part de l’usuari d’arxius de tot tipus (ja siguin fotografies, vídeos, documents enregistraments d’àudio o qualsevol altre material) i qualsevol altre, així com la utilització dels mateixos per part dels Usuaris.

3. Dades de Caràcter Personal

L’usuari, per utilitzar els Serveis, prèviament ha de proporcionar a Eureka Language Center certes dades de caràcter personal a través d’un breu formulari (en endavant, les “Dades Personals”). Eureka Language Centre tractarà les Dades Personals per a la gestió dels Serveis.

Un cop emplenat i enviat el formulari, s’entén que l’Usuari accepta i autoritza de forma expressa que les seves Dades Personals siguin tractats per Eureka Language Centre.

El usuario queda informado de que los datos personales facilitados se incorporan al fichero informatizado de Eureka Language Centre.

Així mateix, l’informem de la possibilitat que té d’exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a info@eurekalc.com o mitjançant escrit dirigit a Eureka Language Center, Carrer Balmes 188, 6 – 2, 08006, Barcelona

L’Usuari garanteix la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats. En cap moment vendrà o cedirà les seves dades a terceres persones.

4. Funcionament web

Eureka Language Centre no pot assegurar que no es generin interrupcions o bé fallades en l’accés a l’Lloc web. No obstant això, hi ha el ferm compromís, tan aviat com tingui coneixement d’semblants incidències, de fer totes i cadascuna de les actuacions dirigides a la seva restabliment o bé reparació, llevat de la concurrència de causes estranyes a la voluntat d’Eureka Language Centre que ho impossibilitin o bé compliquin la seva execució.

Eureka Language Centre no serà responsable en cap cas dels perjudicis o bé danys de qualsevol classe que poguessin causar la visita a aquesta web, així sigui per fallada o bé omissió en els continguts o bé per la transmissió d’algun programa maliciós que es generi malgrat haver pres les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

5. Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat dels elements i / o continguts posats a la teva predisposició al Lloc web o bé als que es pot accedir a través de la contractació d’exactament els mateixos, han estat creats per Eureka Language Centre o bé exactament la mateixa disposa d’una llicència o bé autorització per a la seva utilització.

Per tant, tots aquests elements i / o continguts (semblants com: imatges, àudio, vídeo, programari o bé textos; marques o bé logos, combinacions de colors, estructura i disseny, aplicacions necessàries per al seu funcionament, accés i ocupació, etcètera) i els drets que es poden ostentar sobre exactament els mateixos, són de titularitat exclusiva de Eureka Language Center.

6. Continguts generats pel visitant

Amb l’acceptació dels presents termes d’ocupació, concediu a Eureka Language Centre una llicència tan extensa, com en dret es requereixi, per a la publicació de les aportacions que facis als diferents serveis de participació que estableix l’Lloc web o bé en els perfils en xarxes socials d’Eureka Language Centre.

7. Ús d’enllaços

7.1 Ús d’enllaços a pàgines web externes

El lloc web d’Eureka Language Centre pot posar a la predisposició de l’usuari links cara altres llocs web gestionats i controlats per tercers, amb l’exclusiva funció de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se que Eureka Language Centre comercialitza, dirigeix, controla o bé fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions lliures en aquests llocs web.

Eureka Language Centre no accepta cap mena de responsabilitat, tan sols de manera indirecta o bé subsidiària, pels continguts, informacions, comunicacions, creences o bé serveis enllaçats des d’aquests llocs webs no gestionats per Eureka Language Center i que resultin assolibles mitjançant el web, ni garanteix l’absència de virus o bé altres elements en exactament els mateixos que puguin generar pertorbacions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o bé els arxius de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus ocasionats a l’usuari per aquesta raó.

7.2 Ús d’enllaços des d’altres pàgines web

No es permet cap tipus de reproducció del nostre contingut web, imatges o logotips.

No es permeten accions que puguin danyar la imatge ja sigui en línia o fora de línia d’Eureka Language Center.

Eureka Language Center no es responsabilitza de la informació o continguts publicats en una altra pàgina web sobre els nostres serveis o el nostre contingut.

No es realitzarà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web, ni sobre els serveis o continguts del mateix.

8. Incompliment de les condicions

Qualsevol incompliment pot ser perseguit, així com qualsevol ús indegut de la web, podent Eureka Language Center exercitar totes les accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims interessos. Fins i tot es reserva el dret de limitar o prohibir l’accés a usuaris que la incompleixin.

9. Legislació aplicable

Aquestes condicions legals s’han redactat d’acord amb la legislació espanyola.

10. Modificació de l’Avís Legal

Eureka Language Centre es reserva el dret a introduir modificacions en aquest Avís Legal, per això s’aconsella als Usuaris que el visitin periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquest Avís Legal, es comunicaran als usuaris per al seu acceptació mitjançant avisos al Portal o mitjançant correu electrònic o bé mitjançant qualsevol altre procediment adequat segons les circumstàncies.